Algemene Voorwaarden

Artikel 1    Algemeen, toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door miQue tot stand gekomen producten.

1.2 miQue heeft te allen tijde het recht, zonder nadere berichtgeving, de inhoud van de website te wijzigen. miQue mag ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen. miQue is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

1.3 Wijzigingen en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld. Indien miQue gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

1.4 Indien miQue niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat miQue in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met miQue.

 

Artikel 2    Offertes en overeenkomsten

2.1 De overeenkomst tussen de wederpartij en miQue komt tot stand na acceptatie van de bestelling door miQue. De bevestiging ontvangt de wederpartij op het door deze opgegeven e-mail adres.

2.2 miQue is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden.

2.3 miQue is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van miQue worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door miQue ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Alle offertes en aanbiedingen van miQue zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.5 De overeenkomst tussen miQue en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is miQue daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij miQue anders aangeeft.

2.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is miQue gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door miQue en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van miQue op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

2.8 miQue kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3    Prijzen

3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten  zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW.

3.2 miQue behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.

3.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is miQue gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen. miQue zal de wederpartij van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de wederpartij alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

3.4 De administratie van miQue geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij aan miQue verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door miQue verrichte leveringen. miQue erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de wederpartij dit eveneens.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht miQue niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassingen van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. miQue zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 4    Levering en leveringstijd

4.1 miQue besteedt de grootst mogelijke zorg aan iedere bestelling. miQue streeft er naar om de bestelde producten binnen de opgegeven levertijd bij de wederpartij te laten bezorgen. In de praktijk is het mogelijk dat een bestelling eerder of later wordt bezorgd. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij miQue derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. miQue dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3 Levering vindt plaats op het door de wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de wederpartij aangegeven buren / derden daaronder inbegrepen. Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van miQue hebben verlaten. Het risico van de geleverde producten gaat op de wederpartij over op het moment van levering.

4.4 Indien de wederpartij een levering weigert, kan miQue de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft miQue in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

4.5 miQue is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan miQue de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Indien miQue gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij juist en volledig aan miQue ter beschikking heeft gesteld.

4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan miQue een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.9 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens miQue gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van miQue daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5    Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van miQue totdat de wederpartij al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover miQue heeft voldaan.

5.2 Indien de wederpartij handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:

5.2.1 Dat de wederpartij producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van miQue slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;

5.2.2 Dat indien de wederpartij zijn verplichtingen uit een met miQue gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij miQue bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet na zal komen, miQue gerechtigd is geleverde producten bij de wederpartij of bij derden, die de zaak voor de wederpartij nahouden, terug te halen. De wederpartij dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

5.3 Door miQue geleverde zaken, die ingevolge lid 5.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.4 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van miQue veilig te stellen.

5.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is wederpartij verplicht om miQue daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6    Ontbinding en retournering

6.1 Mocht de wederpartij bij bestelling van een reeds bestaand ontwerp van de website, na het ontvangen van de digitale proef, de bestelling willen annuleren, dan brengt miQue 35,00 euro in rekening. Bij annulering van een exclusief ontwerp brengt miQue 200,00 euro in rekening. Is er reeds betaald, dan zal miQue de betaling binnen 14 dagen terugstorten op de rekening van de wederpartij, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de wederpartij zijn beschadigd.

6.2 In geval van koop op afstand heeft de wederpartij het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te ontbinden. Het recht op herroeping is echter niet van toepassing op goederen van miQue die volgens specificaties van de wederpartij zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6.3 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door miQue, waarbij miQue het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4  Mocht de wederpartij niet tevreden zijn met de geleverde producten of service van miQue, dan kan de wederpartij dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mique.nl.  

6.5 De wederpartij is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 14 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan miQue door een e-mail te sturen naar info@mique.nl . De wederpartij dient miQue in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft miQue de keuze de geleverde producten na retournering te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.

6.7  Indien de wederpartij tijdig reclameert, binnen 14 dagen zoals vermeld in artikel 6.5, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

6.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van miQue daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7    Betaling

7.1 Betaling vindt vooraf plaats via overboeking. De wederpartij ontvangt via e-mail een factuur zodat deze het bedrag kan overmaken op de bankrekening van miQue. De wederpartij dient het totaalbedrag binnen 14 dagen te betalen na ontvangst van de factuur. De bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag door miQue is ontvangen.

7.2 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door miQue nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten danwel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de wederpartij. Alle door miQue gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen te laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van  150,-- euro exclusief BTW.

7.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4 miQue heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.5 miQue kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. miQue kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 8    Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en artikel 6, is miQue bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

8.1.1 Indien de koper in verzuim is of miQue goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en / of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

8.1.2 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een ander omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of

8.1.3 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van miQue kan worden gevergd.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal miQue niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

8.3 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is miQue gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.4 Indien miQue de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.5 Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

8.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door miQue, zal miQue in overleg met de wederpartij zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Tenzij tussentijds eindigen aan miQue is toe te rekenen, worden de kosten voor de overdracht aan de wederpartij in rekening gebracht. miQue zal de wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de door miQue genoemde termijn te voldoen, tenzij miQue anders aangeeft.

Artikel 9    Garantie

9.1 De door miQue te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door miQue geleverde producten van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

9.2 De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

9.4 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door miQue verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van die garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

9.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van miQue, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin in aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar miQue geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 10  Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Niets van de website van miQue of de producten mag verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van miQue.

10.2 De wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en / of industriële eigendom met betrekking tot de door miQue aan de wederpartij ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij miQue, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.3 Indien en voorzover miQue producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de wederpartij, zoals door wederpartij aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De wederpartij vrijwaart miQue voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door miQue in verband met deze aanspraken gemaakt kosten.

10.4 miQue behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. miQue heeft het recht door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11  Aansprakelijkheid

11.1 miQue is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

11.1.1 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

11.1.2 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van miQue aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan miQue toegerekend kunnen worden;

11.1.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.2 miQue is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

11.2.1 door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

11.2.2 doordat miQue is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

11.2.3 door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;

11.2.4 materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of

11.2.5 misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.3 Alleen directe en aan miQue toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.4 Indien miQue aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan miQue uitkeert.

11.5 De wederpartij vrijwaart miQue voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de wederpartij toerekenbaar is.

11.6 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.5 van de aansprakelijkheid gelden niet indien:

11.6.1 de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van miQue of haar (leidinggevende) ondergeschikten

11.6.2 er sprake is van productaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, afdeling 3 BW.

Artikel 12  Overmacht

12.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft miQue in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat miQue gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 miQue is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.3 Indien miQue ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is miQue gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13  Naamsvermelding

13.1  miQue is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het is de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van miQue openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14  Gegevensbeheer en privacy

14.1  Bij miQue worden de gegevens van de wederpartij vertrouwelijk behandeld. Bij het plaatsen van een bestelling via de website heeft miQue onder andere de naam, adres en woonplaats nodig om producten toe te kunnen zenden of om contact op te nemen over de bestelling. De privacy wordt op de volgende manieren beschermd:

14.1.1 Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden;

14.1.2 De gegevens worden veilig opgeslagen in een  niet-publiek toegankelijke database.

Artikel 15  Verjaringstermijn

15.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens miQue en de door miQue bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

15.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij miQue van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 16  Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij miQue partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17  Overige bepalingen

17.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

17.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-West Brabant te Breda.

 

 

© 2009 - 2021 miQue | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel